روغن دنده شل اومالا SHELL OMALA HD 1000

تماس بگیرید

توضیحات

روغن دنده شل اومالا  SHELL OMALA HD 1000

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

ویسکوزیته

دانسیتهKg/m³15°C

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی