روغن موتور دیزلی اسپیدی 20W50

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

18

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

890

نفطه اشتعالC°

235

نفطه ریزشC°

-24

قلیایی کل TBN

11.5

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس