روغن موتور دیزلی اسپیدی 40

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

16

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

900

نفطه اشتعالC°

235

نفطه ریزشC°

-15

قلیایی کل TBN

12

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس