روغن گردشی شل SHELL DELIMA 220

تماس بگیرید

توضیحات

روغن گردشی شل SHELL DELIMA 220

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

دانسیتهKg/m³15°C

ویسکوزیته

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی