روغن گردشی SHELL MORLINA S2 BL 10

تماس بگیرید

توضیحات

روغن گردشی مرلینا شل SHELL MORLINA S2 BL 10

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

دانسیتهKg/m³15°C

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی